Ako sa vyhnúť pokute pri povinnosti vedenia evidencie kuchynského odpadu?

Jednoducho, stačí si ju viesť a včas odovzdať

Podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti držiteľ ,pôvodca odpadu, sprostredkovateľ a obchodník si vedie evidenciu odpadu a podáva ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním držiteľ, pôvodca odpadu, sprostredkovateľ a obchodník uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov na vzore tlačiva vMŽP SR č. 366/2015. Údaje musia obsahovať presne zaradený názov odpadu, jeho kategóriu, kódu nakladania, kód činnosti a celkové množstva odobratého odpadu ako aj identifikačné údaje odberateľa odpadu.

Evidencny list formular

Dá sa to aj jednoduchšie
ako lúštiť a študovať tlačové formuláre

Evidenčný list si viete vyplniť úplne jednoducho v dvoch krokoch.

1. Dátum odovzdania odpadu
2. Množstvo odovzdaného odpadu

Ostatné kódy, činnosti, skratky, nakladanie s odpadom, ohlásenie o vzniku odpadu Vám systém vyplňuje plne automaticky za predpokladu, že ste pôvodca odpadu.

Jednodchušie sa to už nedá !!!

Registrujte sa teraz

alebo, sa staňte naším zákazníkom pri vývoze kuchynského odpadu a
evidenciu odpadu budeme viesť za Vás

evidenčné listy
ročné hlásenia
kódy nakladania

Evidencny list a rocne hlasenie
Rocne hlasenie a kody nakladania s odpadom

jednoducho a pohodlne
bez zbytočných pokút
podľa platnej legislatívy

Neobmedzený počet prevádzok

Náhľad do profilu prevádzky a kópie zmluvy

Mesačný emailový report vývozu kuchynského odpadu

Kópie originál zberných listov pri vývoze odpadu

Najefektívnejší zber, vývoz kuchynského odpadu

Výkup, odmeňovanie za odovzdaný odpad: JEDLÉ OLEJE A TUKY

Kontakty

ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
065 43 Orlov
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK2023566666

INFOLINKA - office
0950 401 401
info@espik.sk